Služby

     Katastr nemovitostí:

-rozdělení pozemku

-vyznačení budovy ,přístavby a vodního díla

-řešení  věcných břemen

-opravy geometrického a polohového určení nemovitosti

-vytyčení vlastnických hranic a zpřesnění vlastnické hranice pozemků –více

      Mapování:

-budování bodového pole

-tvorba účelových a tematických map

-polohopisy a výškopisy

     Inženýrská geodézie:

-geodetické práce v investiční výstavbě(vytyčení staveb, inženýrských sítí…)

-vytyčení staveb rodinných domků

-zaměření a zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb a inženýrských sítí

…více:

Proč je potřebné vytyčení vlastnické hranice a případné zpřesnění vlastnických hranic?

     První a dodnes jediné ucelené, kompletní  mapování bylo na našem území  provedeno v průběhu budování tzv. stabilního katastru v první polovině 19.století s přesností platnou v tomto období. Výsledné mapy byly převážně v měřítku 1:2880.Od roku 1883 se změny vlastnických hranic v katastrálních mapách   vyznačují na podkladě geometrických plánů.

     Přesnost geometrických plánů se v minulosti měnily úměrně s požadavky na přesnost kladenými na katastrální mapy. Kvalita geometrického a polohového určení nemovitosti je různá v katastrálních územích ,ale i v jednotlivých lomových bodech hranic pozemků jednoho katastrálního území a je poplatná době vzniku a technickým možnostem.

     Většina z nás se v životě setkala s prodejem anebo koupi pozemku  a  v případě pozdějšího  vytyčení vlastnických hranic i s rozčarováním, překvapením při fyzickém vyznačení těchto hranic v terénu. Často máte dojem, že to není tak, jak jste si to koupili.  

      Při koupi nemovitosti si musíme uvědomit, že předmětem převodu je vždy pozemek v těch hranicích, které jsou evidovány v katastru nemovitosti (tomu odpovídající výměry)  a často nemusí být totožné s hranici, tak jak jsou v terénu vyznačená.

     Proto doporučujeme,  před podpisem smlouvy, nechat zaměřit , v případě neznatelných hranic vytyčit vlastnické hranice, porovnat výsledky s katastrální mapou a pokud dosavadní geometrické a polohové určení pozemku je evidováno s nižší kvalitou než jaká je povinnost měřit dnešními měřickými postupy, vyhotovit geometrický plán  za účelem zpřesnění vytyčené vlastnické hranice a jím odpovídajících výměr. Tento geometrický plán je neoddělitelná součást souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, které svými podpisy potvrdí vlastníci všech dotčených pozemků. Takto určeným vlastnickým hranicím bude odpovídat i vypočtená výměra pozemků(dosud často určená jen grafický).